Welkom bij 3M Juridisch Advies

Naast mijn dienstbetrekking startte ik in 2002 mijn adviesbureau. En zo werk ik al ruim 20 jaar naast dienstverbanden bij diverse overheden voor opdrachtgevers bij overheden en not for profit organisaties. 3M staat voor mr. maarten mathon. Mijn curriculum vitae vindt u elders op deze website.

Als bestuursrecht jurist en manager op HR gebied werkte ik de eerste 10 jaar als ZZP’er in het ambtenarenrecht. Sinds 2012 heb ik mijn aandacht verbreed naar het algemeen bestuursrecht. Ik adviseer nu ruim 10 jaar onder andere op het terrein van natuur- en milieuwetgeving, ruimtelijke ordening & planschades en behandel ik juridische vraagstukken voor veiligheidsregio’s. Ook het subsidie- en onderwijsrecht zijn me zeer vertrouwd. Verder voer ik opdrachten uit op het gebied van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur).

Ik werk voor diverse gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s als voorzitter van de bij die bestuursorganen ingestelde Awb bezwaarschriftencommissies. Ook word ik gevraagd als voorzitter van toetsings-, geschillen- of klachtencommissies. Verder vervul ik incidenteel opdrachten als algemeen juridisch adviseur van met name bestuursorganen of not for profit organisaties.

Ik werk telkens in opdracht van organisaties en niet in opdracht van particulieren. Een bewuste keuze die het ook goed mogelijk maakt deze werkzaamheden te combineren met mijn functie als hoofd juridische zaken van de politie. Die combinatie van werken als zelfstandige én in dienstverband vind ik verrijkend. Met iedere organisatie waar ik voor werk voel ik mij verbonden; in dienstverband als onderdeel van de mensen die de organisatie vormen. En in de positie van externe ben ik een betrokken maar onafhankelijk adviseur die goed samenwerkt met mensen van uw organisatie.

U kunt niet alleen rekenen op hoogwaardig juridisch advies, maar ook op verbindende kracht en oog voor de mens. Bezwaarbehandeling is er naast de juridische beoordeling ook op gericht dat belanghebbenden zich zowel door de commissie als de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan echt gehoord en begrepen voelen. Dat komt hun veelal langdurige relatie ten goede, ook als de belanghebbende geen gelijk krijgt. Dankzij mijn gevarieerde werkervaring ben ik goed bekend met politieke en bestuurlijke omgevingen.

Ik hecht aan intensief contact met opdrachtgevers en vind het belangrijk uw organisatie goed te kennen en concrete, oplossingsgerichte adviezen in samenspraak op te stellen. Evaluatie van projecten vormt een standaard onderdeel van opdrachten.

Ik maak deel uit van (besturen van) diverse beroepsverenigingen en samenwerkingsverbanden zoals Ondernemende juristen en de Vereniging van Ambtenaar & Recht en de Nederlandse Juristen Vereniging.

U hebt voor alles één aanspreekpunt. Of het nu om een offerte of de uitvoering van werkzaamheden zelf gaat of om het onderhouden van de relatie met u als klant gaat: Er zijn geen tussenschakels en interne communicatiestoornissen kunnen niet voorkomen.

Profiel

Nederlands recht studeerde ik eerst aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en daarna aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als gerechtssecretaris leerde ik het métier van jurist door rechtsvragen te onderzoeken en vonnissen en uitspraken te schrijven. Als (proces)jurist bij vakbond ABVAKABO FNV wist ik mijn zaken goed te presenteren en verdedigen bij rechtbanken. Later als bedrijfsjurist behandelde ik naast allerhande civielrechtelijke en verenigingsrechtelijke vraagstukken klachten en claims van ambtenaren over de kwaliteit van de (juridische) dienstverlening aan vakbondsleden. Ik trad op als secretaris van klachten- en geschillencommissies en werkte met diverse functiewaarderingssystemen.

Verrijkt met die kennis werd ik gevraagd als hoofd Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie, Overlegzaken en Arbo bij de Concerndirectie Personeel en Organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik startte toen ook mijn adviesbureau 3M Juridisch Advies. Bij dat ministerie werd ik intussen manager van het Expertisecentrum voor Adviescolleges, -raden en Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO's) en na het Kabinetsbesluit tot oprichting van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) [een fusie van de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees] werd ik projectleider voor de personele inrichting. Nadat het Kabinet besloot de VWA onder de verantwoordelijkheid te brengen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd ik verantwoordelijk voor de overgang van het personeel van de VWA naar het toenmalige ministerie van LNV. Niet lang daarna werd ik manager Personeel en Organisatie van de VWA.

Na zes jaar bij de VWA te hebben gewerkt onderzocht ik of het volledig als zelfstandige werken zou bevallen. Ik nam ontslag en werkte een jaar voor talloze organisaties waaronder de Belastingdienst. Daar behandelde ik arbeidsrechtelijke en rechtspositionele vraagstukken en deed integriteitonderzoeken. Die periode bevestigde dat de combinatie van werken in loondienst en als zelfstandige me beter bevalt. Bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland werd ik Chef Bureau Juridische Zaken en gaf leiding aan een team van zeer deskundige en ervaren medewerkers. Na 15 maanden vroeg de Kwartiermaker Nationale Politie mij de juridische functie van de Korpsstaf te bouwen. Ik werk nu als hoofd juridische zaken van de nationale politie en combineer dat met mijn werk als zelfstandig adviseur.

Opdrachten

3M Juridisch advies werkt(e) ondermeer voor:

Diverse diensttakken en stadsdelen van de gemeente Amsterdam, diverse gemeenten van klein tot groot, de Belastingdienst, de Stichting Nationale Vrijwilligers, diverse waterschappen en agentschappen van de rijksoverheid, provincies, veiligheidsregio’s, organisaties in de Sociale Werkvoorziening, de Consumentenbond, welzijnsorganisaties en besturen van (hoger) onderwijs instellingen en de Vrije Universiteit.


Download hier het Curriculum Vitae van Maarten Mathon in PDF formaat
Een actueel Curriculum Vitae vindt u hier

Contact

U kunt contact met mij opnemen op verschillende wijzen:

Telefoon 06 - 55 77 69 96
Post Postbus 10488
2501 HL Den Haag
E-mail info@3Mjuridischadvies.nl

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 6632. Een exemplaar wordt u kosteloos per e-mail toegezonden op uw verzoek.